Locatie:
Kamperfoelie 20,4007 TL Tiel
Heeft u vragen:
0344 - 630833

Algemene voorwaarden

Wij, Tapijtkoning Nederland B.V. en de daarbij aangesloten bedrijven, streven er naar u te allen tijde een zo goed mogelijke ervaring en service te bieden. De prijzen en kortingen zijn van toepassing op de datum van aankoop en niet op het moment van plaatsing van de vloer en/of raamdecoratie.

- Op al onze vloeren zit standaard fabrieksgarantie.
- Op al onze raamdecoratie zit standaard 2 jaar fabrieksgarantie. 
- Op moment van stofferen, dienen de ruimtes schoon en leeg opgeleverd te zijn. 
- Op moment van stofferen, dienen de ruimtes toegankelijk te zijn voor de stoffeerders. 
- Consument dient zelf oude producten voor aanvang werkzaamheden te verwijderen. 
- Op moment van egaliseren en/of stofferen, dient het minimaal 17 graden in de ruimte te zijn. 
- Egaliseren bestaat uit een egalinelaag van 3 tot 4 millimeter, wij vlakken geen vloeren uit. 
- Leidingen en vloerverwarming buizen dienen voor aanvang werkzaamheden te zijn opgevuld door derden, tenzij anders besproken.
- Trappen dienen voor aanvang werkzaamheden kaal en schoon te worden opgeleverd.
- Bij een PVC traprenovatie raden wij aan de trap vooraf te schilderen en ook de onderkant van de trede mee te nemen. Dit is natuurlijk geen verplichting.
- Bij een PVC traprenovatie wordt de onderkant van de trede niet mee gestoffeerd. Mocht de consument anders willen, is dit op eigen risico en zijn wij verder niet aansprakelijk voor eventuele gebreken hieraan.

- Op al onze vloeren, gordijnen en raamdecoratie zit standaard 24 maanden hang en/of leggarantie. Na deze periode zullen hier voorrijkosten en eventuele reparatiekosten aan verbonden zijn. Deze worden vooraf met de consument gecommuniceerd.

- Bij inmeten zijn wij, Tapijtkoning Nederland B.V. verantwoordelijk voor de maatvoering. 
- Tijdens inmeten, dienen eventuele veranderingen aan kozijnen of raampartijen (stucwerk en/of tegels) aan onze collega doorgegeven te worden.  Dit is noodzakelijk voor het juist aanleveren van de producten. 
- De door ons opgenomen maatvoeringen zijn eigendom van Tapijtkoning Nederland B.V.  
- Het aanleveren van eigen maatvoering, is op eigen risico. Hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.
- Wanneer de consument producten op maat werk koopt, is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is hiermee na overeenkomst definitief. Dit betreft alle raamdecoratie en gordijnen. 
-Door consument aangeschafte PVC of Laminaat pakketen kunnen niet retour onder 10 pakken. [tenzij verkeerde maatvoering door firma Tapijtkoning  Nederland B.V.]

- Offertes zijn tot en met 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders in offerte vermeld. 
- Werkzaamheden die niet zijn vernoemd in offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. 
- Eventueel meerwerk tijdens werkzaamheden, wordt met consument gecommuniceerd. 

- Kan ondernemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade. 
- Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

- De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders afgesproken tussen beide partijen. Die oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn;
- Het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht, na nieuwbouw of verbouw. 
- Het onstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals; zon, CV-leidingen en haarden. 
- Een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of extreme verandering daarin.
- Een onjuiste samenstelling van de tussen-en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door de ondernemer is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door de ondernemer is aangebracht. De ondernemer meldt voor start werkzaamheden dat deze niet of onvoldoende vlak is. 
- Niet aansprakelijk voor eventuele kleine beschadigingen aan plint m.b.t. verf. 

- De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering. Afgesproken bedrag kan contant of per pin bij een van onze stoffeerders worden voldaan. 
  Bij bedragen boven €2175,00 euro, wordt de consument gevraagd afgesproken bedrag een dag voor aanvang werkzaamheden per bank aan ons te voldoen. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij de afnemer op verzuim wijst. De ondernemer geeft hem de kans de betaling alsnog binnen 14 dagen te voldoen en wijst op de gevolgen als consument dit niet doet. Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. Die kosten zijn beperkt tot een maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom. 

- Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren. (schriftelijk in te dienen)
- Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.